CERTIFICICACIONS

EURONERGO ESPANYA S.L. , és una empresa que dóna resposta a la necessitat en els sectors d’emmagatzematge fiscal d’hidrocarburs, realitzant les seves activitats en les instal·lacions del Port de Tarragona

La gestió ambiental i de qualitat és part integral de la gestió de la companyia i està entre les prioritats de la mateixa per la naturalesa de la seva activitat. En conseqüència, EURONERGO ESPAÑA S.L. , com marc de referència per l’establiment dels objectius ambientals i de qualitat, es va certificar el 26/08/2005 segons les normes internacionals UNE-EN-ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015.

REFERÈNCIA ESPECÍFICA DE QUALITAT DEL SERVEI PEL TRÀFIC DE CÀREGES SÒLIDES I LÍQUIDES A GRANEL EN EL PORT DE TARRAGONA v.01.01(16.04.2014)

Aquesta Referència Específica conté característiques de qualitat de servei en el Port de Tarragona de terminals marítims per obtenir la qualitat de servei previst. Text Refós de la Llei de Ports de l’Estat i de la Marina Mercant (Real Decret Legislatiu 2/2011, de 5 de setembre).

OPERADOR ECONÒMIC AUTORITZAT DE SIMPLIFICACIÓ DUANERA/PROTECCIÓ I SEGURETAT

EURONERGO ESPAÑA S.L. té implantat un sistema de gestió d’acord amb els requisits requerits per ser OEA en la modalitat de Simplificacions Duaneres, seguretat i protecció (AEOC i AEOS).

CERTIFICACIÓ INTERNACIONAL DE SOSTENIBILITAT I DE CARBONI (ISCC)

EURONERGO ESPANYA S.L., està certificada pel sistema de Certificació Internacional de Sostenibilitat i Carboni (ISCC) segons la normativa ISCC EU. ISCC EU està reconeguda per la Directiva d’Energies Renovables (RED) i la Direcció de Qualitat de Combustible (FQD) de la Comissió Europea i compleix amb els requisits de sostenibilitat pels biocombustibles venuts a la Unió Europea.

POLÍTICA DE GESTIÓ D’EURONERGO ESPANYA, S.L.

EURONERGO ESPANYA S.L. , és una empresa que dóna resposta a la necessitat en els sectors d’emmagatzematge fiscal d’hidrocarburs, realitzant les seves activitats en les instal·lacions del Port de Tarragona

La gestió ambiental i de qualitat és part integral de la gestió de la companyia i està entre les prioritats de la mateixa per la naturalesa de la seva activitat. En conseqüència, EURONERGO ESPAÑA S.L. ,assumeix els següents principis, com a marc de referència per l’establiment dels objectius ambientals i de qualitat.

 

 

PLANIFICACIÓ 

Sistema de Gestió: La direcció ha assignat els recursos necessaris per a una gestió eficaç, manteniment i integració del sistema de Gestió Ambiental, de Qualitat i Sostenibilitat segons ISCC. Integren aspectes econòmics, tècnics, ambientals, de seguretat i salut, a més dels que contribueixen a la qualitat i sostenibilitat dels entorns de treball saludable.

Compromisos: Es manté una política de coneixement, respecte i compliment de la normativa general, ambiental i sociable aplicable, així com de col·laboració amb el veïnatge i autoritats competents. Tenint en compte els aspectes ambientals i els criteris de sostenibilitat en totes les activitats, com a objectiu de minimitzar els impactes i promoure l’ús racional amb l’entorn i dels recursos. Així com, amb el contingut del conveni de bones pràctiques en material ambiental com l’APT.

IMPLANTACIÓ I OPERACIÓ 

Formació i Sensibilització: La consciència ambiental i de la qualitat de tots els empleats, desenvolupant-se amb programes de formació i motivació.

Ús de recursos: Es fomenta el millor ús de matèries primeres i recursos naturals mitjançant l’ús de la millor tecnologia disponible, econòmicament viable i apropiada.

 

 

Prevenció: Els criteris ambientals són bàsics per la presa de decisions referent a les inversions, productes i processos, amb l’objectiu de prevenir els impactes ambientals des del seu origen. En especial la neteja i manteniment dels equips i superfícies de treball.

COMPROVACIÓ 

Seguiment: Es treballa segons l’anàlisi continuat de les dades objectives que proporciona el sistema de gestió i dels canvis de l’entorn tant local com global.

ACCIÓ  

Millora continua: El foment de la millora continua del procés es considera una peça clau en el comportament de l’organització, que haurà comptabilitzat el compliment dels requisits adquirits pels clients, donant un servei satisfactori dels aspectes ambientals en el progrés de la productivitat i socioeconòmic.

Comunicació: La comunicació interna es continua i fluida, permetent conèixer els efectes de les operacions i de la política i els objectes ambientals. La comunicació externa persegueix l’objectiu de cooperació amb empreses contractades, així com la transparència en l’àmbit institucional i entorn social.